Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс» 
(код ЄДРПОУ 22909745)
 
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2021 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського 16-В, 102, офісне приміщення Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників – 23 квітня 2021 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 23 квітня 2021 року – станом на 24 годину 19 квітня 2021 року.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2021 рік
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
4. Затвердження звіту керівництва та аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.
6. Про обрання членів наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Про надання загальними зборами попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року до 23.04.2022 року.
 
Проекти рішень щодо кожного з питань,  включених до проекту порядку денного Загальних зборів
1. Головою зборів обрати Стеценко Т.А.,  секретарем зборів обрати  Писанку О.А.   Порядок денний загальних зборів затвердити; функції лічильної комісії покласти на секретаря зборів Писанку О.А.; Порядок голосування на зборах: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених  на голосування  на загальних зборах  акціонерного товариства. Голосування проводити бюлетенями за принципом : 1голосуюча акція – 1 голос (бюлетень для голосування засвідчується підписами членів Реєстраційної комісії);
2. Визнати, що стан фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік є  задовільним. Напрями господарської діяльності, що викладені Подвальниковою О.А., взяти за основу і прийняти до реалізації в діяльності Товариства.
3. Доповідь щодо звіту про баланс Товариства за 2020 рік прийняти до уваги. Наданий загальним зборам баланс Товариства за 2020 рік затвердити.
4. Висновки аудитора прийняти до уваги і погодитись з тим, що Товариство  характеризується позитивною динамікою показників платоспроможності і фінансової незалежності. Аудиторський  висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік затвердити.
5. З пропозицією акціонера Подвальникової О.А. погодитись. Частину чистого прибутку отриманого Товариством у звітному 2020 році у розмірі  950 000 грн. (дев’ятсот п’ятдесят тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, а іншу частину направити на розвиток виробництва. Дивіденди виплатити акціонерам  з розрахунку на одну належну йому акцію Товариства, а саме:
Подвальниковій Анастасії Дмитрівні (50% простих акцій Товариства) – 475 000 грн. (за вирахуванням податків) за 2020 звітний рік. 
Подвальниковій Оксані Андріївні (50% простих акцій Товариства) – 475 000 грн. (за вирахуванням податків) за 2020 звітний рік.
Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями визначити 15 травня 2021 року. Виплату дивідендів здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення.
6. З пропозицією акціонера Подвальникової О.А. погодитись. Створення наглядової ради є необов’язковим в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів менше 10, тому вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради здійснюється загальними зборами.
7. Надати попередню згоду на вчинення керівництвом Товариства значних правочинів наступного характеру та їх граничної сукупної вартості: - закупівля сільськогосподарської техніки, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 25% вартості активів річної фінансової звітності за 2020 рік, яка становить 66 109 тис. грн.; - закупівля матеріалів сільськогосподарського призначення (засоби захисту рослин, добрива, насіння), якщо ринкова вартість матеріалів, що є предметом такого правочину не перевищує 25% вартості активів річної фінансової звітності за 2020 рік, яка становить 66 109 тис. грн.; - реалізація виробленої товариством сільськогосподарської продукції, якщо ринкова вартість такої продукції, що є предметом правочину не перевищує 30% вартості активів річної фінансової звітності за 2020 рік, яка становить 66 109 тис. грн.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
 
Найменування показника Звітний період
(тис. грн.) Попередній період
(тис. грн.)
Усього активів 66109 68006
Основні засоби 53970 55007
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33002 30802
Сумарна дебіторська заборгованість 8919 6185
Грошові кошти та їх еквіваленти 150 270
Нерозподілений прибуток 55437 55597
Власний капітал 56568 56728
Статутний капітал 192 192
Довгострокові зобов’язання 0 354
Поточні зобов’язання 9541 10924
Чистий прибуток (збиток) 957 3896
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 9.57 38,96
 
 
 
З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства та заступник голови правління. Телефон для довідок – (044)484-61-45, адреса власного веб-сайту Товариства - https://22909745.smida.gov.ua
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.
 
 
 
Президент Товариства                                                      Подвальникова О.А.
 
Віце-президент Товариства                                              Писанка О.А.
 
Головний бухгалтер Товариства                                     Бобро Л.М.