Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння - Президент Товариства       Подвальникова Оксана Андрiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.10.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Укрзерноiмпекс»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01004 м. Київ вул. Дарвiна, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22909745
5. Міжміський код та телефон, факс 044-484-61-45 044-484-61-54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 22909745.SMIDA.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 10.10.2016 "фiзична особа" д/н 92 100
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 10.10.2016 р.
ПрАТ «Укрзерноiмпекс» отримав вiд акцiонера – фiзичної особи iнформацiю щодо змiн на рахунку власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, у зв'язку з чим пакет власника акцiй збiльшився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета - 92 голосуючi акцiї, становив 92,00%.
Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета становив 100%.
Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета - 100 голосуючих акцiй, що становить 100%.
Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета становить 100%.