Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Президент Товариства       Подвальникова Оксана Андрiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрзерноiмпекс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01004 Київ Дарвiна, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22909745
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 4846145 (044) 4846145
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2016 звільнено Вiце-президент Товариства Дрогобецька Нiна Iванiвна СО 620553
10.04.2001 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Звiльнена у звязку iз закiнченням строку дiї повноважень Вiце-президента Товарис товариства та заступника голови правлiння.
18.04.2016 призначено Вiце-президент Товариства Писанка Олександр Андрiйович ТТ 292939
10.07.2015 Подiльський РО ГУ ДМС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Призначений на посаду вiце-президента Товариства рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та обраний заступником голови правлiння Товариства ( Протокол № 18 вiд 15.04.2016 року) зi строком виконання повноважень до 16.04.2018 року.
18.04.2016 призначено Головний бухгалтер Бобро Людмила Миколаївна СМ 097851
25.05.1999 Баришевський РВ ГУ МВС України в Київскiй областi
0
Зміст інформації:
Призначена на посаду головного бухгалтера рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства та обрана членом правлiння товариства (протокол № 18 вiд 15.04.2016 року) зi строком виконання повноважень до 16.04.2018 року.