Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Президент Товариства       Подвальникова Оксана Андрiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрзерноiмпекс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01004 Київ Дарвiна, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22909745
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 484-61-45 (044) 484-61-54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.02.2016 призначено Голова правлiння - президент Товариства Подвальникова Оксана Андрiївна ТТ 297340
21.07.2015 Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
46
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрзерноiмпекс" 18.02.2016 року (протокол №17 вiд 18.02.2016 року) на вокантну посаду голови правлiння - президента Товариства призначена Подвальникова Оксана Андрiївна з термiном виконання посадрвих обов'язкiв до 16.04.2018 року.