Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Вiце-президент Товариства       Дрогобецька Нiна Iванiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.01.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрзерноiмпекс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01004 Київ Дарвiна, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22909745
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 484-61-45 (044) 484-61-54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 18.01.2016 22.01.2016 фiзiчна особа 0 0 46
Зміст інформації:
У зв'язку зi смертю (03.07.2015 року) Подвальникова Дмита Федоровича - власника 92% голосуючих акцiй ПрАТ "Укрзерноiмпкс" право на спадщину за Законом набула Подвальникова Оксана Андрiївна (дружина) 1/2 частку у спадщинi, тобто 46% голосуючих акцiй.
Пiдстава: Спадкова справа № 4/2015
2 18.01.2016 22.01.2016 фiзична особа 0 0 46
Зміст інформації:
У зв'язку iз смертю (03.07.2017 року) Подвальникова Дитра Федоровича - власника 92% голосуючих акцiй ПрАТ "Укрзерноiмпекс", право на спадщину за Законом набула Подвальникова Анастасiя Дмитрiвна (малолiтня донька) 1/2 частку у спадщинi, тобто 46% голосуючих акцiй Товариства.
Пiдстава: спадкова справа № 4/2015.