Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Заступник Голови правлiння - вiце-президент Товариства       Дрогобецька Нiна Iванiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрзерноiмпекс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01004 Київ Дарвiна,5
4. Код за ЄДРПОУ 22909745
5. Міжміський код та телефон, факс (044)484-61-45 (044) 484-61-45
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.07.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 133 Вiдомостi НКЦПФР 17.07.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.22909745.SMIDA.gov.ua в мережі Інтернет 14.07.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.07.2015 припинено повноваження Голова Правлiння - президент Товариства Подвальников Дмитро Федорович СН 182839
26.04.1996 Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
92
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Укрзерноiмпекс" (протокол засiдання Правлiння №8 вiд 14.07.2015 року), прийнятого на пiдставi свiдоцтва про смерть 03.07.2015 року Подвальникова Дмитра Федоровича, виданого префектурою Венецiї (Iталiя) 08.07.2015 року, Подвальников Дмитро Федорович - власник 92% простих iменних акцiй Товариства, голова правлiння - президент ПрАТ "Укрзерноiмпекс" припинив виконання покладених на нього обовязкiв з 03.07.2015 року.
Посаду Голови правлiння - президента Товариства, до рiшення наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства з цього питання, залишити вакантною.