Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2018
Дата публікації 21.03.2018 15:12:25
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс"
Юридична адреса* 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 5
Керівник* Подвальникова Оксана Андріївна - Президент Товариства. Тел: (044) 484-61-45
E-mail* uzimpex@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 24 квітня 2018 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 24 квітня 2018 року – 18 квітня 2018 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2018 рік
  3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
  4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
  5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
  6. Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»
  7. Про надання загальними зборами попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року до 24.04.2019 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

 62438

41980

Основні засоби

 43614

30836

Довгострокові фінансові інвестиції

 0

0

Запаси

 20270

16060

Сумарна дебіторська заборгованість

 10701

5207

Грошові кошти та їх еквіваленти

 1285

133

Нерозподілений прибуток

 49837

23563

Власний капітал

 50992

24732

Статутний капітал

 192

192

Довгострокові зобов’язання

 2105

3839

Поточні зобов’язання

 9341

13409

Чистий прибуток (збиток)

 26274

8134

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 100

100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 262,74

81,34

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, заступник голови правління. Телефон для довідок - 484-61-45, адреса власного веб-сайту Товариства - https://smida.gov.ua/db/participant/22909745

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

 

Голова правління – президент Товариства                                                Подвальникова О.А.

Заступник Голови правління – Віце-президент Товариства                    Писанка О.А.

Член правління – Головний бухгалтер Товариства                                  Бобро Л.М.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Товариства Подвальникова Оксана Андріївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018
(дата)