Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2017
Дата публікації 22.03.2017 12:24:32
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс"
Юридична адреса* 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 5
Керівник* Подвальникова Оксана Андріївна - Президент Товариства. Тел: (044) 484-61-45
E-mail* uzimpex@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2017 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 24 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 24 квітня 2016 року – 18 квітня 2016 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2017 рік.
  3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
  5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
  6. Про надання загальними зборами попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року до 24.04.2018 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

41980

27686

Основні засоби

30836

16746

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

16060

17729

Сумарна дебіторська заборгованість

5207

1311

Грошові кошти та їх еквіваленти

133

1789

Нерозподілений прибуток

23563

15429

Власний капітал

0

0

Статутний капітал

192

192

Довгострокові зобов’язання

3839

4200

Поточні зобов’язання

10774

6542

Чистий прибуток (збиток)

8134

2696

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених за період (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

103

121

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, заступник голови правління. Телефон для довідок  -  484-61-45.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

22.03.2017, 55(2560), Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Товариства Подвальникова Оксана Андріївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2017
(дата)