Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.04.2016
Дата публікації 16.03.2016 10:05:38
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс"
Юридична адреса* 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 5
Керівник* Дрогобецька Ніна Іванівна - Віце-президент Товариства. Тел: (044) 484-61-45
E-mail* uzimpex@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. .Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 15 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 15 квітня 2016 року – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2016 рік
 3. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
 6. Про затвердження Статуту ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 7. Про затвердження Положення про правління  ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 8. Про затвердження Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції
 9. Про обрання членів  правління ПрАТ «Укрзерноімпекс».
 10. Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»
 11. Про попереднє надання загальними зборами згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом до 14.04.2017 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

27686

20517

Основні засоби

16746

16664

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17729

12491

Сумарна дебіторська заборгованість

1311

1748

Грошові кошти та їх еквіваленти

1789

10

Нерозподілений прибуток

15429

14772

Власний капітал

0

0

Статутний капітал

192

192

Довгострокові зобов’язання

4200

1577

Поточні зобов’язання

6542

3108

Чистий прибуток (збиток)

2696

1051

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених за період (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

105

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, секретар правління. Телефон для довідок - 484-61-45.

 

                   Голова правління – президент Товариства  

                                                                                              Подвальникова О.А. 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. .Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 15 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 15 квітня 2016 року – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2016 рік
 3. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
 6. Про затвердження Статуту ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 7. Про затвердження Положення про правління  ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 8. Про затвердження Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції
 9. Про обрання членів  правління ПрАТ «Укрзерноімпекс».
 10. Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»
 11. Про попереднє надання загальними зборами згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом до 14.04.2017 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

27686

20517

Основні засоби

16746

16664

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17729

12491

Сумарна дебіторська заборгованість

1311

1748

Грошові кошти та їх еквіваленти

1789

10

Нерозподілений прибуток

15429

14772

Власний капітал

0

0

Статутний капітал

192

192

Довгострокові зобов’язання

4200

1577

Поточні зобов’язання

6542

3108

Чистий прибуток (збиток)

2696

1051

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених за період (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

105

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, секретар правління. Телефон для довідок - 484-61-45.

 

                   Голова правління – президент Товариства  

                                                                                              Подвальникова О.А. 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. .Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 15 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 15 квітня 2016 року – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2016 рік
 3. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
 6. Про затвердження Статуту ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 7. Про затвердження Положення про правління  ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 8. Про затвердження Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції
 9. Про обрання членів  правління ПрАТ «Укрзерноімпекс».
 10. Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»
 11. Про попереднє надання загальними зборами згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом до 14.04.2017 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

27686

20517

Основні засоби

16746

16664

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17729

12491

Сумарна дебіторська заборгованість

1311

1748

Грошові кошти та їх еквіваленти

1789

10

Нерозподілений прибуток

15429

14772

Власний капітал

0

0

Статутний капітал

192

192

Довгострокові зобов’язання

4200

1577

Поточні зобов’язання

6542

3108

Чистий прибуток (збиток)

2696

1051

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених за період (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

105

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, секретар правління. Телефон для довідок - 484-61-45.

 

                   Голова правління – президент Товариства  

                                                                                              Подвальникова О.А. 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. .Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 15 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 15 квітня 2016 року – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2016 рік
 3. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
 6. Про затвердження Статуту ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 7. Про затвердження Положення про правління  ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 8. Про затвердження Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції
 9. Про обрання членів  правління ПрАТ «Укрзерноімпекс».
 10. Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»
 11. Про попереднє надання загальними зборами згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом до 14.04.2017 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

27686

20517

Основні засоби

16746

16664

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17729

12491

Сумарна дебіторська заборгованість

1311

1748

Грошові кошти та їх еквіваленти

1789

10

Нерозподілений прибуток

15429

14772

Власний капітал

0

0

Статутний капітал

192

192

Довгострокові зобов’язання

4200

1577

Поточні зобов’язання

6542

3108

Чистий прибуток (збиток)

2696

1051

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених за період (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

105

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, секретар правління. Телефон для довідок - 484-61-45.

 

                   Голова правління – президент Товариства  

                                                                                              Подвальникова О.А. 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. .Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 15 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 15 квітня 2016 року – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2016 рік
 3. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
 6. Про затвердження Статуту ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 7. Про затвердження Положення про правління  ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 8. Про затвердження Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції
 9. Про обрання членів  правління ПрАТ «Укрзерноімпекс».
 10. Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»
 11. Про попереднє надання загальними зборами згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом до 14.04.2017 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

27686

20517

Основні засоби

16746

16664

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17729

12491

Сумарна дебіторська заборгованість

1311

1748

Грошові кошти та їх еквіваленти

1789

10

Нерозподілений прибуток

15429

14772

Власний капітал

0

0

Статутний капітал

192

192

Довгострокові зобов’язання

4200

1577

Поточні зобов’язання

6542

3108

Чистий прибуток (збиток)

2696

1051

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених за період (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

105

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, секретар правління. Телефон для довідок - 484-61-45.

 

                   Голова правління – президент Товариства  

                                                                                              Подвальникова О.А. 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. .Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 15 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 15 квітня 2016 року – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2016 рік
 3. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
 6. Про затвердження Статуту ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 7. Про затвердження Положення про правління  ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції.
 8. Про затвердження Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ «Укрзерноімпекс», викладеного в новій редакції
 9. Про обрання членів  правління ПрАТ «Укрзерноімпекс».
 10. Про призначення керівного складу ПрАТ «Укрзерноімпекс»
 11. Про попереднє надання загальними зборами згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом до 14.04.2017 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

27686

20517

Основні засоби

16746

16664

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17729

12491

Сумарна дебіторська заборгованість

1311

1748

Грошові кошти та їх еквіваленти

1789

10

Нерозподілений прибуток

15429

14772

Власний капітал

0

0

Статутний капітал

192

192

Довгострокові зобов’язання

4200

1577

Поточні зобов’язання

6542

3108

Чистий прибуток (збиток)

2696

1051

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених за період (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

105

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, секретар правління. Телефон для довідок - 484-61-45.

 

                   Голова правління – президент Товариства  

                                                                                              Подвальникова О.А.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Віце-президент Товариства Дрогобецька Ніна Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2016
(дата)