Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.06.2015
Дата публікації 07.05.2015 14:06:51
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс"
Юридична адреса* 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 5
Керівник* Подвальников Дмитро Федорович - Голова правління - президент товариства. Тел: (044) 484-61- 45
E-mail* uzimpex@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "Укрзеноімпекс" (код ЄДРПОУ 22909745) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 червня 2015 року, о 11.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, офісне приіщення Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників - 12 червня 2015 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 12 червня 2015 року - 8 червня 2015 року. Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження переліку фінансових установ які мають бути залученими Товариством для укладання з ними договорів на отримання кредитів або цінних паперів (векселів) на протязі 2015 - 2016 років. 3. Про затвердження можливого обсягу кредитних запозичень під час укладання договорів з банківськими усчтановами. 4. Про надання повноважень на укладання договорів з банківськими установами на отримання кредитних коштів та цінних паперів (векселів). З матеріалами, що стосується порядку денного можно ознайомитися у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок - 484-61-45. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "Відомості НКЦПФР" №85 07.05.2015 року. Підтверджую достовірность інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління - президент Товариства Д.Ф.Подвальников. 07.05.2015 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління - президент товариства Подвальников Дмитро Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.05.2015
(дата)