Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.03.2015
Дата публікації 11.03.2015 10:10:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс"
Юридична адреса* 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 5
Керівник* Подвальников Дмитро Федорович - Голова правління - президент товариства. Тел: (044) 484-61- 45
E-mail* uzimpex@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс" (код ЄДРПОУ 22909745)повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2015 року, о 11.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників - 14 квітня 2015 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленному згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 14 квітня 2015 року - 7 квітня 2015 року. Порядок денний: 1.Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів. 2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2015 рік. 3.Затвердження звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 4.Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 5.Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Основні показникі фінансово-господарської діяльності Товариства Найменування показника Звітний період / Попередній період (тис. грн.) (тис. грн.) Усього активів 20517 17274 Основні засоби 16664 13547 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 12491 11633 Сумарна дебіторська заборгованість 1748 2052 Грошові кошти та їх еквіваленти 10 111 Нерозподілений прибуток 14772 13721 Власний капітал 0 0 Статутний капітал 192 192 Довгострокові зобов'язання 1577 0 Поточні зобов'язання 1308 2489 Чистий прибуток (збиток) 1051 -858 Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100 Кількість власних акцій, викуплених за період (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп цих акцій 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 105 97 З матеріалами, що стосуються порядку денного можна ознайомиться управлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приіщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00. відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок - 484-61-45. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2015 року, Відомості НКЦПФР № 46. Підтверждаю достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління - президент Товариства Подвальников Д.Ф. 11.03.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління - президент товариства Подвальников Дмитро Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2015
(дата)