Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2014
Дата публікації 12.03.2014 08:04:33
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс"
Юридична адреса* 01021, м. Київ, вул. Дарвіна, 5
Керівник* Подвальников Дмитро Федорович - Голова правління - президент товариства. Тел: (044) 484-61- 45
E-mail* uzimpex@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс" (код 22909745)
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 7 квітня 2014 року о 11.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Реєстрація акціонерів та їх представників - 7 квітня 2014 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при себе паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 7 квітня 2014 року - 2 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2014 рік.
3.Затвердження звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4.Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5.Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
6.Про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
7.Про затвердження Статуту ПрАТ "Укрзерноімпекс", викладеного в новій редакції.
8.Про затвердження Положення про правління ПрАТ "Укрзерноімпекс", викладеного в новій редакції.
9.Про затвердження Положення про загальні зборі ПрАТ "Укрзерноімпекс", викладеного в новій редакції.
10.Про обрання складу правління ПрАТ "Укрзерноімпекс".
11.Про призначення керівного складу ПрАТ "Укрзерноімпекс".

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
Найменування показника періоди: звітн./попередн.тис.грн
Усього актитвів 17274/17286
Основні засоби 13547/13381
Довгострокові фінансові інвестиції 0/0
Запаси 11633/10844
Сумарна дебіторська заборгованість 2052/1265
Грошові кошти та їх еквіваленти 111/755
Нерозподілений прибуток 13721/14579
Власний капітал 0/0
Статутний капітал 192/192
Довгострокові зобов'язання 0/0
Поточні зобов'язання 2489/1792
Чистий прибуток -858/1256
Середньорічна кількість акцій 100/100
Кількість акцій, викуплених за період 0/0
Сума коштів, витрачених на викуп акцій 0/0
Чисельність працівників на кінець періоду 97/96

З матераіалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів в робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефон для довідок - 484-61-45.

Голова правління -президент Товариства Подвальников Д.Ф.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління - президент товариства Подвальников Дмитро Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2014
(дата)