Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.01.2014
Дата публікації 24.01.2014 10:08:17
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "УКРЗЕРНОIМПЕКС"
Юридична адреса* Україна, 01021, м.Київ, вул.Дарвiна,5
Керівник* Подвальников Дмитро Федорович - Президент Товариства. Тел: (044)4846145
E-mail* uzimpex@svitonline.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс" (код 22909745) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 лютого 2014 року, о 14.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Реєстрація акціонерів та їх представників - 24 лютого 2014 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах акціонерів мати при себе паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що відбудуться 24 лютого 2014 року - 21 лютого 2014 року.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження Статуту ПрАТ "Укрзерноімпекс", викладеного в новій редакції.
3. Про затвердження Положення про правління ПрАТ "Укрзерноімпекс", викладеного вновій редакції.
4. Про затвердження Положення про загальні зборі акціонерів ПрАТ "Укрзерновмпекс", викладеного в новій редакції.
5. Про обрання Голови та членів правління ПрАТ "Укрзерноімпекс".
6. Про призначення керівного складу ПрАТ "Укрзерноімпекс".

З інфромацією, що стосується порядку денного можно ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів. Телефон для довідок - 484-61-45.

Голова правління - президент Товариства Подвальников Д.Ф.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Товариства Подвальников Дмитро Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.01.2014
(дата)