Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "УКРЗЕРНОIМПЕКС"
Юридична адреса* Україна, 01021, м.Київ, вул.Дарвiна,5
Керівник* Подвальников Дмитро Федорович - Президент Товариства. Тел: (044)4846145
E-mail* uzimpex@svitonline.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс" (код ЄДРПОУ 22909745) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2013 року о 14.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Реєстація акціонерів та їх представників - 17 квітня 2013 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення зборів.
Для участі в зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 17 квітня 2013 року - 15 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів господарської діяльносчті на 2013 рік.
3. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження висновків аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
6. Про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
7. Про створення відокремлених підрозділів ПАТ "Укрзерноімпекс".
8. Про затвердження Положень відокремлених підрозділів ПАТ "Укрзерноімпекс".
9. Про призначення керівних осіб відокремлених підрозділів ПАТ "Укрзерноімпекс" та встановлення переліку повноважень щодо надання цим особам.
10. Затвердження договорів, укладених з установами та підприємствами, пролонгація діючих та/або укладання нових договорів (в тому числі значних правачинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів з установами та підприємствами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. гривень) за звітний період/за поперредній період:
Усяго активів 17286/17704
Основні засоби 13381/13319
Запаси 10844/10263
Сумарна дебіторська забаргованість 1265/1475
Грошові кошти та їх еквівіленти 755/238
Нерозподільний прибуток 14579/13323
Статутний капитал 192/192
Поточні зобов'язання 1792/3466
Чистий прибуток 1256/2849
Середньорічна кількість акцій 100/100
Чисельність працівників на кінець періоду 161/160

З інформацією, що стосується порядку денного можна ознайомитися у правлінні Товариства за місцем проведення зборів. Телефон - 484-61-45.
Голова правління - президент Подвальников Д.Ф.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Президент Товариства Подвальников Дмитро Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)