Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 02.03.2012
Дата публікації 02.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "УКРЗЕРНОIМПЕКС"
Юридична адреса* Україна, 01021, м.Київ, вул.Дарвiна,5
Керівник* Костенецький Станiслав Iванович - Вiце-Президент. Тел: 0442446145
E-mail* uzimpex@svitonline.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Прватне акціонерне товариство "Укрзерноімпекс" (код ЄДРПОУ 22909745)
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які видбудуться 3 квітня 2012 року о 14.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул Дмитрівська, 18/24.
Реєстрація акціонерів та їх представників - 03.04.2012 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що відбудуться 03.04.2012 року - 30.03.2012 року.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2012 рік.
3. Затвердження звітк та балансу Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження висновків аудитора про фінвнсово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
6. Про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
7. Про обрання Голови та членів правління Товариства.
8. Про призначення керівного складу Товариства.
9. Затвердження договорів, укладених з установами та підприємствами, пролонгація діючих та/або укладання нових договорів (в тому числі значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів з установами та підприємствами.
Основні показникі діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника, періоди Звітний /Попередній
Усього активів 17704/14129
Основні засоби 13319/11023
Довгострокові фінансові їнвестиції 0/0
Запаси 10263/7834
Сумарна дебіторська забаргованість 1475/1525
Грошові кошти та їх еквіваленти 238/433
Нерозподілений прибуток 10474/13323
Статутний капитал 192/192
Поточні зобов'язання 3466/3386
Чистий прибуток 2849/2350
Середньорічна кількість акцій 100/100
Чисельність працівників на кінець періоду 160/240
З інформацією, що стосується порядку денного можно ознайомитися у правлінні Товариства за місцем провідення зборів. Телефон для довідок 484-61-45.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02.03.2012 року в Відомостях ДКЦПФР № 43.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Вiце-Президент Костенецький Станiслав Iванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.03.2012
(дата)