Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2019 22:28:04
Дата здійснення дії: 22.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»
Код за ЄДРПОУ:  22909745
Текст повідомлення: 

 

 

 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс»

(код ЄДРПОУ 22909745)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2019 року, о 11.00  за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників – 24 квітня 2019 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі   паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що відбудуться 24 квітня 2019 року – 18 квітня 2019 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів господарської діяльності на 2019 рік
 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
 5. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
 6. Про обрання членів наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
 7. Про надання загальними зборами попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року до 24.04.2020 року.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань,  включених до проекту порядку денного Загальних зборів

 1. Головою зборів обрати Дрогобецьку Н.І.,  секретарем зборів обрати  Писанку О.А.   Порядок денний загальних зборів затвердити; функції лічильної комісії покласти на секретаря зборів Писанку О.А.; Порядок голосування на зборах: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених  на голосування  на загальних зборах  акціонерного товариства. Голосування проводити бюлетенями за принципом : 1голосуюча акція – 1 голос (бюлетень для голосування засвідчується підписами членів Реєстраційної комісії);
 2. Визнати, що стан фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік є  задовільним. Напрями господарської діяльності, що викладені Подвальниковою О.А., взяти за основу і прийняти до реалізації в діяльності Товариства.
 3. Доповідь щодо звіту про баланс Товариства за 2018 рік прийняти до уваги. Наданий загальним зборам баланс Товариства за 2018 рік затвердити.
 4. Висновки аудитора прийняти до уваги і погодитись з тим, що Товариство  характеризується позитивною динамікою показників платоспроможності і фінансової незалежності. Аудиторський  висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік затвердити.
 5. З пропозицією акціонера Подвальникової О.А. погодитись. Частину чистого прибутку отриманого Товариством у звітному 2018 році у розмірі 1 200 000 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, а іншу частину направити на розвиток виробництва. Дивіденди виплатити акціонерам  з розрахунку на одну належну йому акцію Товариства готівкою через касу товариства, а саме:

Подвальниковій Анастасії Дмитрівні (50% простих акцій Товариства) – 600 000 грн. (за вирахуванням податків) за 2018 звітний рік.

Подвальниковій Оксані Андріївні (50% простих акцій Товариства) – 600 000 грн. (за вирахуванням податків) за 2018 звітний рік.

Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями визначити 15 травня 2019 року. Виплату дивідендів здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення.

 1. З пропозицією акціонера Подвальникової О.А. погодитись. Створення наглядової ради є необов’язковим в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів менше 10, тому вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради здійснюється загальними зборами.
 2. Надати попередню згоду на вчинення керівництвом Товариства значних правочинів наступного характеру та їх граничної сукупної вартості: - закупівля сільськогосподарської техніки, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 25% вартості активів річної фінансової звітності за 2018 рік, яка становить 64 789 тис. грн.; - закупівля матеріалів сільськогосподарського призначення (засоби захисту рослин, добрива, насіння), якщо ринкова вартість матеріалів, що є предметом такого правочину не перевищує 25% вартості активів річної фінансової звітності за 2018 рік, яка становить 64 789 тис. грн.; - реалізація виробленої товариством сільськогосподарської продукції, якщо ринкова вартість такої продукції, що є предметом правочину не перевищує 30% вартості активів річної фінансової звітності за 2018 рік, яка становить 64 789 тис. грн.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

 

Найменування показника

Звітний період

(тис. грн.)

Попередній період

(тис. грн.)

Усього активів

 64789

 62438

Основні засоби

 48218

 43614

Довгострокові фінансові інвестиції

 0

 0

Запаси

 27333

 20270

Сумарна дебіторська заборгованість

 3336

 10701

Грошові кошти та їх еквіваленти

 1154

 1285

Нерозподілений прибуток

 52907

 49837

Власний капітал

 54046

 50992

Статутний капітал

 192

 192

Довгострокові зобов’язання

 2077

 2105

Поточні зобов’язання

 8666

 9341

Чистий прибуток (збиток)

 4070

 26274

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 100

 100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 40.7

 262,74

 

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомиться у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне приміщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00.  Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства, заступник голови правління. Телефон для довідок – (044)484-61-45, адреса власного веб-сайту Товариства - https://22909745.smida.gov.ua

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

 

           

 

Голова правління – президент Товариства                                                Подвальникова О.А.

 

Заступник Голови правління – Віце-президент Товариства                    Писанка О.А.

 

Член правління – Головний бухгалтер Товариства                                  Бобро Л.М.